versierings afbeelding

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Timmer en Klusbedrijf van Aken, hierna te noemen T&KB van Aken, gevestigd aan de Perzikkruid 16, 2635 KN te Den Hoorn, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie T&KB van Aken een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie T&KB van Aken onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen T&KB van Aken en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden de het onderwerp zijn van die overeenkomst, waaronder begrepen het in opdracht aannemen en het uitvoeren van timmerwerkzaamheden, kluswerkzaamheden en bouwwerkzaamheden.
 5. Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk. Hierbij dient onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht te worden aan bouwstoffen en gerelateerde producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen T&KB van Aken en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van T&KB van Aken, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Aanvulling of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door T&KB van Aken schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
 3. Indien T&KB van Aken bij enige overeenkomst afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever heeft gemaakt, kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. T&KB van Aken en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Offerte

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
 2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
  1. de offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden;
  2. de aanneemsom uitgedrukt in euro’s; 3.2c de plaats van het werk;
  3. een omschrijving van het werk;
  4. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  5. het tijdstip van aanvang van het werk tenzij anders staat aangegeven;
  6. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen;
  7. de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijsvormingsmethode aannemingssom noemt T&KB van Aken een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de prijsvormingsmethode regie doet T&KB van Aken een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
  8. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
  9. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
  10. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
  11. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
  12. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.
 3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door T&KB van Aken of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door T&KB van Aken gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
 5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 4: Overeenkomst en contractstukken

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
 2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft T&KB van Aken tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat T&KB van Aken tijdig kan beschikken:
  1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met T&KB van Aken;
  2. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door de of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van de wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat T&KB van Aken die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 7: Verplichtingen van T&KB van Aken

 1. T&KB van Aken is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. T&KB van Aken dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
 3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt T&KB van Aken zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
 4. T&KB van Aken wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
 5. T&KB van Aken is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 6. Indien de prijsvormingsmethode ‘regie’ is overeengekomen, maakt T&KB van Aken per week een factuur op en dient hij deze in bij de opdrachtgever. In de factuur wordt onder meer de gemaakte uren, materiaal kosten en eventuele parkeerkosten opgenomen. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van de factuur bezwaar heeft, stelt hij T&KB van Aken daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de factuur schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Indien er sprake is van een langere samenwerkingsverband kan de opdrachtgever ook aangeven of hij de factuur per maand wilt ontvangen.

Artikel 8: Kostenverhogende omstandigheden

 1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
  1. die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die T&KB van Aken niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
  2. kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  3. indien T&KB van Aken van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
  4. de opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 9 : Meer en minder werk

 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
  1. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
  2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  3. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan T&KB van Aken slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden - schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van T&KB van Aken en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
  1. het aanschaffen van bouwstoffen;
  2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
  3. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee T&KB van Aken redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.
 9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de aannemer bij wijze van voorschot % van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door T&KB van Aken worden verrekend bij de eindafrekening.
 10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 10: Betaling

 1. T&KB van Aken hanteert een standaard betalingstermijn van 25/50/25. Binnen 5 dagen na akkoord van de offerte dient de opdrachtgever 25% van de totale aanneemsom over te maken op de rekening van T&KB van Aken. 50% dient te worden overgemaakt 14 dagen voor de afgesproken datum waarop de werkzaamheden zullen starten. De overige 25% en eventuele meer- minderwerk, artikel 9.1 en parkeerkosten, artikel 5.6, zullen op de eindfactuur komen te staan.
 2. Als de opdracht een grotere aanneemsom betreft dan €5000,00, dan kan de opdrachtgever een schriftelijk of elektronisch verzoek indienen bij T&KB van Aken om een andere betalingstermijn af te spreken.
 3. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan., op voorwaarde dat T&KB van Aken deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. T&KB van Aken is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.
 4. Binnen een redelijke termijn na de de dag waarop het werk als opgeleverd geldt dient T&KB van Aken de eindafrekening in.
 5. Betaling van het aan T&KB van Aken verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop T&KB van Aken de eindafrekening heeft ingediend

Artikel 11: Oplevering en onderhoudstermijn

 1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer T&KB van Aken heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Indien de aanneemsom een bedrag hoger dan €10.000,00 is kan ter gelegenheid van de oplevering een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport worden opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door T&KB van Aken niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
 2. Indien T&KB van Aken heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 5 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
 3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
 5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal T&KB van Aken na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
 6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.
 7. Door T&KB van Aken erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

Artikel 12: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

 1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van T&KB van Aken komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 2. T&KB van Aken heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minderwerk, niet van T&KB van Aken kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor T&KB van Aken voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 13: In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan T&KB van Aken verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
 2. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is T&KB van Aken gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 4. Indien T&KB van Aken tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. T&KB van Aken is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.
 5. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is T&KB van Aken gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van T&KB van Aken op vergoeding van schade, kosten en interessen.
 6. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van T&KB van Aken.

Artikel 14: In gebreke blijven van T&KB van Aken

 1. Indien T&KB van Aken zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
 2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien T&KB van Aken na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van T&KB van Aken voortvloeiende schade en kosten.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor T&KB van Aken voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 15: Opschorting van de betaling

 1. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan T&KB van Aken.

Artikel 16: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die T&KB van Aken ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die T&KB van Aken ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan T&KB van Aken vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van T&KB van Aken, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan T&KB van Aken bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is T&KB van Aken bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. T&KB van Aken heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. T&KB van Aken is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 20% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. T&KB van Aken zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 17: Aansprakelijkheid van T&KB van Aken

 1. Ontwerpaansprakelijkheid:
  1. in geval van tekortkomingen in het ontwerp, is T&KB van Aken hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.
  2. de aansprakelijkheid van T&KB van Aken op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van T&Kb van Aken beperkt tot 5% van de aannemingssom.
  3. de rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn(en) indien deze zijn afgesproken.
 2. Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk:
  1. het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van T&Kb van Aken met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.
  2. onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is T&KB van Aken aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan T&KB van Aken in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
  3. T&KB van Aken is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van T&KB van Aken, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
  4. T&KB van Aken vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van T&KB van Aken, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 3. Aansprakelijkheid na oplevering:
  1. na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is T&KB van Aken niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
  2. T&KB van Aken hanteert geen onderhoudstermijn, tenzij dit schriftelijk is afgesproken met de opdrachtgever.
 4. Overige bepalingen
  1. de opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 17.1 tot en met 17.3 verplicht T&KB van Aken van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en T&KB van Aken de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor T&KB van Aken aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.
  2. indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor T&KB van Aken aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag T&KB van Aken in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.
  3. de uit de artikelen 17.1 tot en met 17.3 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van T&KB van Aken.

Artikel 18: Geschillen

 1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens die gevallen waarin partijen zich op grond van de wet tot de gewone rechter dienen te wenden.
 2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en T&Kb van Aken mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidt.
 3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
 4. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeenkomsten tussen opdrachtgever en T&KB van Aken die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Onderhoudstermijn

 1. T&KB van Aken hanteert geen onderhoudstermijn, tenzij deze met de opdrachtgever afgesproken is. Indien de opdrachtgever een onderhoudstermijn wenst af te spreken, dient hij deze schriftelijk aan te vragen.
 2. Indien er een onderhoudstermijn is afgesproken, gaat deze in op de dag na oplevering van het werk.
 3. Na het verstrijken van de afgesproken onderhoudstermijn is T&KB van Aken niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het week of enig onderdeel daarvan door schuld van T&KK van Aken, zijn leveranciers of zijn onderaannemers een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en T&KB van Aken van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 20: Eindafrekening (eindfactuur)

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient T&KB van Aken de eindfactuur in.
 2. De eindfactuur biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindfactuur wordt daartoe onder meer opgenomen:
  1. de aanneemsom
  2. de specificatie van meer en minderwerk
  3. parkeerkosten
  4. het verschuldigde btw bedrag
  5. de betaalde termijnen door de opdrachtgever
  6. het uurloon van T&KB van Aken
 3. De betaling van het aan T&KB van Aken verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop T&KB van Aken de eindfactuur heeft ingediend. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 21: Eigendomsbehoud

 1. T&KB van Aken blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan T&KB van Aken verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
 2. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van T&KB van Aken. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

Artikel 22: Gewijzigde uitvoering

 1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. T&KB van Aken wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.

Artikel 23: Onmogelijkheid van uitvoering

 1. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan T&KB van Aken kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.
 2. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft T&KB van Aken recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 16, vijfde lid.

Artikel 24: Overmacht

 1. Indien T&KB van Aken door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 3. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als T&KB van Aken als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van T&KB van Aken onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van T&KB van Aken kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden,stagnatie of andere problemen bij de productie door T&KB van Aken of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 5. T&KB van Aken zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
 6. Voor zover T&KB van Aken ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is T&KB van Aken gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 25: Overdracht van rechten

 1. Het is T&KB van Aken toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

Artikel 26: Garantie en garantiewerkzaamheden

 1. Schade als gevolg van eventuele lekkage tijdens of na het plaatsen van een dakkapel of dakopbouw is gedekt door uw eigen opstalverzekering.
 2. Garantiewerken dienen door T&KB van Aken, of een door T&KB van Aken aangewezen bedrijf, uitgevoerd te worden.
 3. De garantie vervalt indien werkzaamheden door opdrachtgever of door derden in opdracht van opdrachtgever aan bouwwerken van T&KB van Aken zijn uitgevoerd.
 4. Op geleverde materialen wordt de garantietermijnen van de leveranciers aangehouden.
 5. T&KB van Aken hanteert een garantietermijn van 1 jaar op zijn uitgevoerde werkzaamheden, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever en dit schriftelijk is vastgesteld.